13 Yuēshūyà kàojìn Yēlìgē de shíhou , jǔmù guānkàn , búliào , yǒu yī gèrén shǒu lǐ yǒu bá chūlai de dāo , duìmiàn zhàn lì . Yuēshūyà dào Tānàli , wèn tā shuō , nǐ shì bāngzhu wǒmen ne , shì bāngzhu wǒmen dírén ne .