7 Tāmende zǐsūn , jiù shì Yēhéhuá suǒ xīngqǐ lái jiēxù tāmende , dōu méiyǒu shòu guō gēlǐ . yīnwei zaì lù shàng méiyǒu gĕi tāmen xíng gēlǐ , Yuēshūyà zhè cái gĕi tāmen xíng le .