16 Dào le dì qī cì , jìsī chuī jiǎo de shíhou , Yuēshūyà fēnfu bǎixìng shuō , hūhǎn ba , yīnwei Yēhéhuá yǐjing bǎ chéng jiāo gĕi nǐmen le .