2 Yēhéhuá xiǎoyù Yuēshūyà shuō , kàn nǎ , wǒ yǐjing bǎ Yēlìgē hé Yēlìgē de wáng , bìng dà néng de yǒng shì , dōu jiāo zaì nǐ shǒu zhōng .