8 Yuēshūyà duì bǎixìng shuō wán le huà , qī gè jìsī ná qī gè yáng jiǎo zǒu zaì Yēhéhuá miànqián chuī jiǎo . Yēhéhuá de yuē jǔ zaì tāmen hòumian gēnsuí .