12 Yīncǐ , Yǐsèliè rén zaì chóudí miànqián shān lì bú zhù . tāmen zaì chóudí miànqián zhuǎn beì taópǎo , shì yīn chéng le beì zhòuzǔ de . nǐmen ruò bú bǎ dàng miè de wù cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào , wǒ jiù bú zaì yǔ nǐmen tóng zaì le .