14 Dào le zǎochen , nǐmen yào àn zhe zhīpaì jìn qián lái . Yēhéhuá suǒ qǔ de zhīpaì , yào àn zhe zōngzú jìn qián lái . Yēhéhuá suǒ qǔ de zōngzú , yào àn zhe jia shì jìn qián lái . Yēhéhuá suǒ qǔ de jia shì , yào àn zhe rén dīng , yī gè yī gè dì jìn qián lái .