24 Yuēshūyà hé Yǐsèliè zhòngrén bǎ Xièlā de céng sūn Yàgān hé nà yínzi , nà jiàn yīfu , nà tiaó jīnzi , bìng Yàgān de érnǚ , niú , lü , yáng , zhàngpéng , yǐjí tā suǒyǒude , dōu daì dào Yàgē gǔ qù .