7 Yuēshūyà shuō , āi zāi . zhǔ Yēhéhuá a , nǐ wèishénme jìng lǐng zhè bǎixìng guō Yuēdànhé , jiāng wǒmen jiāo zaì Yàmólìrén de shǒu zhōng , shǐ wǒmen mièwáng ne . wǒmen bú rú zhù zaì Yuēdànhé nàbiān dǎo hǎo .