11 Zhòng mín , jiù shì tā suǒ daìlǐng de bīng dīng , dōu shàng qù , xiàng qián zhí wǎng , lái dào chéng qián , zaì Aì chéng bĕibiān ān yíng . zaì Yuēshūyà hé Aì chéng zhōngjiān yǒu yī shān gǔ .