18 Yēhéhuá fēnfu Yuēshūyà shuō , nǐ xiàng Aì chéng shēn chū shǒu lǐ de duǎn qiāng , yīnwei wǒ yào jiāng chéng jiāo zaì nǐ shǒu lǐ . Yuēshūyà jiù xiàng chéng shēn chū shǒu lǐ de duǎn qiāng .