2 Nǐ zĕnyàng daì Yēlìgē hé Yēlìgē de wáng , yĕ dàng zhàoyàng daì Aì chéng hé Aì chéng de wáng . zhǐshì chéng neì suǒ duó de cáiwù hé shēngchù , nǐmen kĕyǐ qǔ wéi zìjǐ de lue wù . nǐ yào zaì chéng hòu shè xià fú bīng .