3 Yúshì , Yuēshūyà hé yīqiè bīng dīng dōu qǐlai , yào shàng Aì chéng qù . Yuēshūyà xuǎn le sān wàn dà néng de yǒng shì , yè jiàn dǎfa tāmen qián wǎng ,