6 Tāmen bì chūlai zhuīgǎn wǒmen , zhídào wǒmen yǐnyòu tāmen líkāi chéng . yīnwei tāmen bì shuō , zhèxie rén xiàng chū cì zaì wǒmen miànqián taópǎo . suǒyǐ wǒmen yào zaì tāmen miànqián taópǎo ,