21 Shǒulǐng yòu duì huì zhòng shuō , yào róng tāmen huó zhe . yúshì tāmen wéi quánhuì zhòng zuò le pǐ chái tiǎo shuǐ de rén , zhēng rú shǒulǐng duì tāmen suǒ shuō de huà .