22 Yuēshūyà zhào le tāmen lái , duì tāmen shuō , wèishénme qī hōng wǒmen shuō wǒmen lí nǐmen shén yuǎn ne . qíshí nǐmen shì zhù zaì wǒmen zhōngjiān .