24 Tāmen huídá Yuēshūyà shuō , yīnwei yǒu rén shízaì gàosu nǐde púrén , Yēhéhuá nǐde shén céng fēnfu tāde púrén Móxī , bǎ zhè quán dì cìgĕi nǐmen , bìng zaì nǐmen miànqián mièjué zhè dì de yīqiè jūmín , suǒyǐ wǒmen wéi nǐmen de yuángù shén pà sàngméng , jiù xíng le zhè shì .