27 Dàng rì Yuēshūyà shǐ tāmen zaì Yēhéhuá suǒ yào xuǎnzé de dìfang , wéi huì zhòng hé Yēhéhuá de tán zuò pǐ chái tiǎo shuǐ de rén , zhídào jīnrì .