5 Jiāng bǔ guō de jiù xié chuān zaì jiǎo shàng , bǎ jiù yīfu chuān zaì shēnshang . tāmen suǒ daì de bǐng dōu shì gàn de , zhǎng le méi le .