6 Tāmen dào Jíjiǎ yíng zhōng jiàn Yuēshūyà , duì tā hé Yǐsèliè rén shuō , wǒmen shì cóng yuǎnfāng lái de , xiànzaì qiú nǐ yǔ wǒmen lì yuē .