22 Fùnǚ mĕimào ér wú jiànshi , rútóng jīn huán daì zaì zhū bí shang .