We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Yú wàng rén suǒ xíng de , zaì zìjǐ de yǎn zhōng kàn wèi zhèngzhí . wéi zhìhuì rén , kĕn tīng rén de quàn jiāo .