We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 È rén de yán lún , shì máifu liú rén dexuè . zhèngzhí rén de kǒu , bì zhĕngjiù rén .