12 Nǐ ruò shuō , zhè shì wǒ wèicéng zhīdào . nà héng liáng rén xīn de , qǐbù míngbai ma . bǎoshǒu nǐ méng de , qǐbù zhīdào ma . tā qǐbù àn gèrén suǒ xíng de , bàoyìng gèrén ma .