11 Yú wàng rén nùqì quán fā . zhìhuì rén rĕn qì hán nù .