We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
13 Pínqióng rén , qiángbào rén , zaì shì xiāng yù , tāmende yǎnmù , dōu méng Yēhéhuá guāng zhào .