31 1Ziklag, Madmannah, Sansannah,

References for Joshua 15:31