31 1Ziklag, Madmannah, Sansannah,
References for Joshua 15:31