Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Luke 12:2 - Interlinear Bible

Search
oujde;n {A-ASN} de; {CONJ} sugkekalummevnon ejsti;n {V-PXI-3S} oJ; {R-ASN} oujk {PRT} ajpokalufqhvsetai, {V-FPI-3S} kai; {CONJ} krupto;n {A-NSN} oJ; {R-ASN} ouj {PRT} gnwsqhvsetai. {V-FPI-3S}