Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Romans 2:9 - Interlinear Bible

Search
qli'yi? {N-NSF} kai; {CONJ} stenocwriva {N-NSF} ejpi; {PREP} pa'san {A-ASF} yuch;n {N-ASF} ajnqrwvpou {N-GSM} tou' {T-GSM} katergazomevnou {V-PNP-GSM} to; {T-ASN} kakovn, {A-ASN} #Ioudaivou {A-GSM} te {PRT} prw'ton {ADV} kai; {CONJ} &ellhno?: {N-GSM}