Interlinear Bible 1 Corinthians 8:2

2 If anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know;
ei~ COND ti? X-NSM dokei' V-PAI-3S ejgnwkevnai V-RAN ti, X-ASN ou~pw ADV e~gnw V-2AAI-3S kaqw;? ADV dei' V-PQI-3S gnw'nai: V-2AAN