Interlinear Bible 2 Timothy 4:7

7 I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith;
to;n T-ASM kalo;n A-ASM ajgw'na N-ASM hjgwvnismai, V-RNI-1S to;n T-ASM drovmon N-ASM tetevleka, V-RAI-1S th;n T-ASF pivstin N-ASF tethvrhka: V-RAI-1S