Interlinear Bible Mark 1:23

23 Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out,
kai; CONJ eujqu;? ADV h\n V-IXI-3S ejn PREP th'/ T-DSF sunagwgh'/ N-DSF aujtw'n P-GPM a~nqrwpo? N-NSM ejn PREP pneuvmati N-DSN ajkaqavrtw/, A-DSN kai; CONJ ajnevkraxen