Interlinear Bible Matthew 5:14

14 "You are the light of the world. A city set on a hill cannot * be hidden;
JUmei'? P-2NP ejste V-PXI-2P to; T-NSN fw'? N-NSN tou' T-GSM kovsmou. N-GSM ouj PRT duvnatai V-PNI-3S povli? N-NSF krubh'nai V-2APN ejpavnw ADV o~rou? N-GSN keimevnh: V-PNP-NSF