Joshua 15:31 NIV

31 Ziklag,1 Madmannah,2 Sansannah,

References for Joshua 15:31