Ezra 5:7 KJV

7 They sent a letter unto him, whereina was written thus; Unto Darius the king, all peace.

References for Ezra 5:7

    • ‡ 5:7 - wherein: Chaldee, in the midst whereof