Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

New Testament Greek Lexicon - King James Version

The King James Version New Testament Greek Lexicon is based on Thayer's and Smith's Bible Dictionary, plus others. It is keyed to the large Kittel and the "Theological Dictionary of the New Testament." These files are public domain.

ka[n Kan Kai>avfaß Kaiaphas Kai>navm Kainan kainovß Kainos kainovthß Kainotes kairovß Kairos Kai'sar Kaisar Kaisavreia Kaisereia kaiv Kai kaiv ge Kaige kaivper Kaiper kaivtoi Kaitoi kaivtoige Kaitoige kaivw Kaio kajgwv Kago kajkei' Kakei kajkei'noß Kakeinos kajkei'qen Kakeithen kakiva Kakia kakohvqeia Kakoetheia kakologevw Kakologeo kakopaqevw Kakopatheo kakopavqeia Kakopatheia kakopoievw Kakopoieo kakopoiovß Kakopoios kakoucevw Kakoucheo kakou'rgoß Kakourgos kakovß Kakos kakovw Kakoo kakw'ß Kakos kalavmh Kalame kalevw Kaleo kallievlaioß Kallielaios kallivon Kallion kalodidavskaloß Kalodidaskalos Kaloi; Limevneß Kaloi Limenes kalopoievw Kalopoieo kalovß Kalos kaluvptw Kalupto kalw'ß Kalos kammuvw Kammuo Kananai'oß Kananites Kanav Kana Kandavkh Kandake kanwvn Kanon Kapernaouvm Kapernaoum kaphleuvw Kapeleuo kapnovß Kapnos Kappadokiva Kappadokia kaqairevw Kathaireo kaqaivresiß Kathairesis kaqaivrw Kathairo kaqarismovß Katharismos kaqarivzw Katharizo kaqarovß Katharos kaqarovthß Katharotes kaqav Katha kaqavper Kathaper kaqavptw Kathapto kaqeuvdw Katheudo kaqevdra Kathedra kaqevzomai Kathezomai kaqexh'ß Kathexes kaqhghthvß Kathegetes kaqhmerinovß Kathemerinos kaqhvkw Katheko kaqivhmi Kathiemi kaqivsthmi Kathistemi kaqivzw Kathizo kaqoplivzw Kathoplizo kaqoravw Kathorao kaqov Katho kaqovlou Katholou kaqovti Kathoti kaqwvß Kathos kardiognwvsthß Kardiognostes kardiva Kardia karpoforevw Karpophoreo karpofovroß Karpophoros karpovß Karpos karterevw Kartereo katabaivnw Katabaino katabarevw Katabareo katabavllw Kataballo katabibavzw Katabibazo katabolhv Katabole katabrabeuvw Katabrabeuo katacevw Katacheo katacqovnioß Katachthonios katacravomai Katachraomai katadevw Katadeo katadikavzw Katadikazo katadiwvkw Katadioko katadoulovw Katadouloo katadunasteuvw Katadunasteuo katafeuvgw Katapheugo katafevrw Kataphero katafilevw Kataphileo katafqeivrw Katphtheiro katafronevw Kataphroneo katafronthvß Kataphrontes katagelavw Katagelao kataggeleuvß Kataggeleus kataggevllw Kataggello kataginwvskw Kataginosko katagwnivzomai Katagonizomai katakaivw Katakaio katakaluvptw Katakalupto katakaucavomai Katakauchaomai kataklavw Kataklao katakleivw Katakleio kataklhronomevw Kataklerodoteo kataklivnw Kataklino kataklusmovß Kataklusmos katakluvzw Katakluzo katakolouqevw Katakoloutheo katakovptw Katakopto katakrhmnivzw Katakremnizo katakrivnw Katakrino katakuvptw Katakurieuo katalalevw Katalaleo katalaliav Katalalia katalambavnw Katalambano kataleivpw Kataleipo katalevgw Katalego kataliqavzw Katalithazo katallaghv Katallage katallavssw Katallasso kataluvw Kataluo katamanqavnw Katamanthano katamarturevw Katamartureo katamevnw Katameno katamovnaß Katamonas katanalivskw Katanalisko katanaqemativzw Katanathematizo katanarkavw Katanarkao katanavqema Katanathema kataneuvw Kataneuo katanoevw Katanoeo katantavw Katantao katanuvssw Katanusso katapatevw Katapateo katapauvw Katapauo katapevtasma Katapetasma katapivnw Katapino katapivptw Katapipto kataplevw Katapleo kataponevw Kataponeo katapontivzw Katapontizo kataqemativzw Kataischuno kataravomai Kataraomai katargevw Katargeo katariqmevw Katarithmeo katartismovß Katartismos katartivzw Katartizo kataseivw Kataseio katasfavzw Katasphatto katasfragivzw Katasphragizo kataskavptw Kataskapto kataskeuavzw Kataskeuazo kataskhnovw Kataskenoo kataskhvnwsiß Kataskenosis kataskiavzw Kataskiazo kataskopevw Kataskopeo katasofivzomai Katasophizomai katastevllw Katastello katastolhv Katastole katastrevfw Katastrepho katastrhniavw Katastreniao katastrofhv Katastrophe katastrwvnnumi Katastronnumi katasuvrw Katasuro katativqhmi Katatithemi katatomhv Katatome katatoxeuvw Katatoxeuo katatrevcw Katatrecho katav Kata katavbasiß Katabasis katavdhloß Katadelos katavgnumi Katagnumi katavgw Katago katavkeimai Katakeimai katavkrima Katakrima katavkrisiß Katakrisis katavlaloß Katalalos katavleimma Kataleimma katavloipoß Kataloipos katavluma Kataluma katavnuxiß Katanuxis katavpausiß Katapausis katavra Katara katavrtisiß Katartisis katavscesiß Kataschesis katavskopoß Kataskopos katavsthma Katastema kataxiovw Kataxioo katayuvcw Katapsucho kateivdwloß Kateidolos katenwvpion Katenopion katergavzomai Katergazomai katesqivw Katesthio kateulogevw Katephistemi kateuquvnw Kateuthuno katevcw Katecho katevnanti Katenanti katevrcomai Katerchomai katexousiavzw Katexousiazo kathcevw Katecheo kathgorevw Kategoreo kathgoriva Kategoria kathvfeia Katepheia kathvgoroß Kategoros katiovw Katioo katiscuvw Katischuo katoikevw Katoikeo katoikhthvrion Katoiketerion katoikiva Katoikia katoivkhsiß Katoikesis katoptrivzw Katoptrizomai katovrqwma Katorthoma katwvteroß Katoteros kaucavomai Kauchaomai kau'ma Kauma kaumativzw Kaumatizo kau'siß Kausis kausovw Kausoo kauthriavzw Kauteriazo kauvchma Kauchema kauvchsiß Kauchesis kauvswn Kauson Kavi>n Kain kavkwsiß Kakosis kavlamoß Kalamos kavlumma Kaluma kavmhloß Kamelos kavminoß Kaminos kavmnw Kamno kavmptw Kampto kavqhmai Kathemai kavrfoß Karphos Kavrpoß Karpos kavtw Kato Kedrwvn Kedron kefalaiovw Kephalaioo kefalhv Kephale kefalivß Kephalis kefavlaion Kephalaion Kegcreaiv Kegchreai kei'mai Keimai keiriva Keiria keivrw Keiro keleuvw Keleuo kenodoxiva Kenodoxia kenofwniva Kenophonia kenovdoxoß Kenodoxos kenovß Kenos kenovw Kenoo kenturivwn Kenturion kenw'ß Kenos keraiva Keraia kerameuvß Kerameus keramikovß Keramikos keravmion Keramion keravnnumi Kerannumi keravtion Keration kerdaivnw Kerdaino kermatisthvß Kermatistes kevleusma Keleuma kevntron Kentron kevramoß Keramos kevraß Keras kevrdoß Kerdos kevrma Kerma Khfa'ß Kephas khmovw Kensos kh'poß Kepos khpourovß Kepouros khrivon Kerion khruvssw Kerusso kh'rux Kerux kh'toß Ketos khvrugma Kerugma kibwtovß Kibotos Kilikiva Kilikia kinavmwmon Kinamomon kinduneuvw Kinduneuo kinevw Kineo kiqarivzw Kitharizo kiqarw/dovß Kitharodos kiqavra Kithara kivndunoß Kindunos kivnhsiß Kinesis Kivß Kis klaivw Klaio Klau'da Klaude Klaudiva Klaudia klauqmovß Klauthmos Klauvdioß Klaudios klavdoß Klados klavsiß Klasis klavsma Klasma klavw Klao kleivß Kleis kleivw Kleio Kleopa'ß Kleopas klevmma Klemma klevoß Kleos klevpthß Kleptes klevptw Klepto klh'ma Klema klhronomevw Kleronomeo klhronomiva Kleronomia klhronovmoß Kleronomos klh'roß Kleros klhrovw Kleroo klh'siß Klesis klhtovß Kletos Klhvmhß Klemes klinavrion Kline klinivdion Klinidion klisiva Klisia klivbanoß Klibanos klivma Klima klivnw Klino klophv Klope kludwnivzomai Kludonizomai kluvdwn Kludon Klwpa'ß Klopas knhvqw Knetho Knivdoß Knidos kodravnthß Kodrantes koiliva Koilia koimavw Koimao koinovß Koinos koinovw Koinoo koinwnevw Koinoneo koinwnikovß Koinonikos koinwniva Koinonia koinwnovß Koinonos koitwvn Koiton koivmhsiß Koimesis koivth Koite kolafivzw Kolaphizo kolakeiva Kolakeia kolassaeuß Kolossaeus kolavzw Kolazo kollavw Kollao kollouvrion Kollourion kollubisthvß Kollubistes kolobovw Koloboo Kolossaiv Kolossai kolumbavw Kolumbao kolumbhvqra Kolumbethra kolwniva Kolonia komavw Komao komivzw Komizo komyovteron Kompsoteron koniavw Koniao koniortovß Koniortos kopavzw Kopazo kopetovß Kopetos kophv Kope kopiavw Kopiao kopriva Kopria koravsion Korasion korba'n Korban Korev Kore korevnnumi Korennumi Korivnqioß Korinthios Kornhvlioß Kornelios kosmevw Kosmeo kosmikovß Kosmikos kosmokravtwr Kosmokrator koufivzw Kouphizo kou'm Koumi koustwdiva Koustodia Kouvartoß Kouartos kovfinoß Kophinos kovkkinoß Kokkinos kovkkoß Kokkos kovlasiß Kolasis kovlpoß Kolpos kovmh Kome kovpoß Kopos kovptw Kopto kovrax Korax Kovrinqoß Korinthos kovroß Koros kovsmioß Kosmios kovsmoß Kosmos kraipavlh Kraipale kranivon Kranion krataiovß Krataios krataiovw Krataioo kratevw Krateo kraugavzw Kraugazo kraughv Krauge kravbattoß Krabbatos kravspedon Kraspedon kravtistoß Kratistos kravtoß Kratos kravzw Krazo krei'sson Kreisson kreivttwn Kreitton kremavnnumi Kremannumi krevaß Kreas krhmnovß Kremnos Krhvskhß Kreskes Krhvß Kres Krhvth Krete kriqhv Krithe krithvrion Kriterion krithvß Krites kritikovß Kritikos krivma Krima krivnon Krinon krivnw Krino krivqinoß Krithinos krivsiß Krisis Krivspoß Krispos krouvw Krouo krufai'oß Kruphe kruptovß Kruptos krustallivzw Krustallizo kruvpth Krupte kruvptw Krupto kruvstalloß Krustallos ktavomai Ktaomai kth'ma Ktema kth'noß Ktenos kthvtwr Ktetor ktivsiß Ktisis ktivsma Ktisma ktivsthß Ktistes ktivzw Ktizo kubeiva Kubeia kubernhvthß Kubernetes kubevrnhsiß Kubernesis kukleuvw Kuklothen kuklovw Kukloo kulismovß Kulisma kulivw Kulioo kullovß Kullos ku'ma Kuma kunavrion Kunarion Kurhnai'oß Kurenaios Kurhvnh Kurene Kurhvnioß Kurenios kuriakovß Kuriakos kurieuvw Kurieuo kuriovthß Kuriotes kuriva Kuria kurovw Kuroo kuvklw/ Kuklo kuvmbalon Kumbalon kuvminon Kuminon Kuvprioß Kuprios Kuvproß Kupros kuvptw Kupto kuvrioß Kurios kuvwn Kuon kwfovß Kophos kw'lon Kolon kwluvw Koluo kw'moß Komos kwmovpoliß Komopolis Kwsavm Kosam Kw'ß Kos kwvmh Kome kwvnwy Konops