Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

New Testament Greek Lexicon - King James Version

The King James Version New Testament Greek Lexicon is based on Thayer's and Smith's Bible Dictionary, plus others. It is keyed to the large Kittel and the "Theological Dictionary of the New Testament." These files are public domain.

sabacqavni Sabachthani sabawvq Sabaoth sabbatismovß Sabbatismos Saddoukai'oß Saddoukaios Sadwvk Sadok saghvnh Sagene saivnw Saino Salamivß Salamis Salaqihvl Salathiel Salav Sala Saleivm Saleim saleuvw Saleuo Salhvm Salem Salmwvn Salmon Salmwvnh Salmone salpisthvß Salpistes salpivzw Salpizo Salwvmh Salome Samari'tiß Samareitis Samarivthß Samareites Samavreia Samareia Samoqra/vkh Samothrake Samouhvl Samouel Samywvn Sampson sandavlion Sandalion sanivß Sanis Saouvl Saoul Sapfivrh Sappheire saprovß Sapros sardovnux Sardonux sargavnh Sargane sarkikovß Sarkikos Sarouvc Sarouch sarovw Saroo Satana'ß Satanas Satavn Satan Sau'loß Saulos savbbaton Sabbaton savkkoß Sakkos savloß Salos savlpigx Salpigx Savmoß Samos savpfiroß Sappheiros Savrdeiß Sardeis savrdinoß Sardinos savrdion Sardios Savrepta Sarepta savrkinoß Sarkinos Savrra Sarrha Savrwn Saron savrx Sarx savton Saton sbevnnumi Sbennumi scedovn Schedon sch'ma Schema scivsma Schisma scivzw Schizo scoinivon Schoinion scolavzw Scholazo scolhv Schole seautou' Seautou sebastovß Sebastos sebavzomai Sebazomai seirav Seira seismovß Seismos seivw Seio Sekou'ndoß Sekoundos Seleuvkeia Seleukeia selhniavzomai Seleniazomai selhvnh Selene Semei?n Semei semivdaliß Semidalis semnovß Semnos semnovthß Semnotes sev Se sevbasma Sebasma sevbw Sebomai Sevrgioß Sergios sfaghv Sphage sfavgion Sphagion sfavzw Sphazo sfodrw'ß Sphodros sfovdra Sphodra sfragivß Sphragis sfragivzw Sphragizo sfudrovn Sphuron shmaivnw Semaino shmei'on Semeion shmeiovw Semeioo shrikovß Serikos shtovbrwtoß Setobrotos Shvm Sem shvmeron Semeron shvpw Sepo Shvq Seth shvß Ses siagwvn Siagon sidhrou'ß Sideros Sidwvn Sidon Sidwvnioß Sidonios sigavw Sigao sighv Sige sikavrioß Sikarios Sila'ß Silas Silouanovß Silouanos Silwavm Siloam simikivnqion Simikinthion Sinav Sina sindwvn Sindon siniavzw Siniazo sirovß Siteutos sitivon Sitistos sitomevtrion Sitometron si'toß Sitos sivdhroß Sidereos sivkera Sikera Sivmwn Simon sivnapi Sinapi siwpavw Siopao Siwvn Sion skandalivzw Skandalizo skavfh Skaphe skavndalon Skandalon skavptw Skapto Skeua'ß Skeuas skeuhv Skeue skeu'oß Skeuos skevloß Skelos skevpasma Skepasma skhnhv Skene skhnophgiva Skenopegia skhnopoiovß Skenopoios skh'noß Skenos skhnovw Skenoo skhvnwma Skenoma skiav Skia skirtavw Skirtao sklhrokardiva Sklerokardia sklhrotravchloß Sklerotrachelos sklhrovß Skleros sklhrovthß Sklerotes sklhruvnw Skleruno skoliovß Skolios skopevw Skopeo skopovß Skopos skorpivoß Skorpios skorpivzw Skorpizo skoteinovß Skoteinos skotiva Skotia skotivzw Skotizo skotovw Skotoo skovloy Skolops skovtoß Skotos sku'lon Skulon skuqrwpovß Skuthropos skuvbalon Skubalon skuvllw Skullo Skuvqhß Skuthes skwlhkovbrwtoß Skolekobrotos skwvlhx Skolex smaravgdinoß Smaragdinos smavragdoß Smaragdos Smurnai'oß Smurnaios smurnivzw Smurnizo smuvrna Smurna Smuvrna Smurna sofiva Sophia sofivzw Sophizo sofovß Sophos soiv Soi Solomwvn Solomon sorovß Soros sou' Sou soudavrion Soudarion Sousavnna Sousanna Sovdoma Sodoma sovß Sos Spaniva Spania sparavssw Sparasso sparganovw Sparganoo spatalavw Spatalao spavw Spao spei'ra Speira speivrw Speiro spekoulavtwr Spekoulator spermolovgoß Spermologos speuvdw Speudo spevndw Spendo spevrma Sperma sphvlaion Spelaion spilavß Spilas spilovw Spiloo spivloß Spilos splagcnivzomai Splagchnizomai splavgcnon Splagchnon spodovß Spodos sporav Spora spoudai'oß Spoudaios spoudaiotevrwß Spoudaioteros spoudaiovteron Spoudaioteron spoudaiovteroß Spoudaioteros spoudaivwß Spoudaios spoudavzw Spoudazo spoudhv Spoude spovggoß Spoggos spovrimoß Sporimos spovroß Sporos spurivß Spuris sqenovw Sthenoo stafulhv Staphule stasiasthvß Stasis stathvr Stater staurovß Stauros staurovw Stauroo stavcuß Stachus Stavcuß Stachus stavdion Stadion stavmnoß Stamnos Stefana'ß Stephanas stefanovw Stephanoo stei'ra Steiros stenagmovß Stenagmos stenavzw Stenazo stenocwrevw Stenochoreo stenocwriva Stenochoria stenovß Stenos stereovß Stereos stereovw Stereoo sterevwma Stereoma stevfanoß Stephanos Stevfanoß Stephanos stevgh Stege stevgw Stego stevllw Stello stevmma Stemma sth'qoß Stethos sthrigmovß Sterigmos sthrivzw Sterizo sthvkw Steko stibavß Stigma stigmhv Stigme stivlbw Stilbo stoav Stoa stoibavß Stoibas stoicei'on Stoicheion stoicevw Stoicheo stolhv Stole stovma Stoma stovmacoß Stomachos strateiva Strateia strateuvw Strateuomai strathgovß Strategos stratiav Stratia stratiwvthß Stratiotes stratologevw Stratologeo stratovpedon Stratopedon stravteuma Strateuma streblovw Strebloo strevfw Strepho strhniavw Streniao strh'noß Strenos strouqivon Strouthion strwnnuvw Stronnumi stughtovß Stugnetos stugnavzw Stugnazo stu'loß Stulos Stwi>kovß Stoikos Sucavr Suchar Sucevm Suchem sugcaivrw Sugchairo sugcevw Sugcheo sugcravomai Sugchraomai suggenhvß Suggenes suggevneia Suggeneia suggnwvmh Suggnome sugkakopaqevw Sugkakopatheo sugkakoucevomai Sugkakoucheo sugkalevw Sugkaleo sugkaluvptw Sugkalupto sugkaqivzw Sugkathizo sugkatabaivnw Sugkatabaino sugkatativqhmi Sugkatatithemai sugkatavqesiß Sugkatathesis sugkatayhfivzomai Sugkatapsephizo sugkavmptw Sugkampto sugkavqhmai Sugkathemai sugkeravnnumi Sugkerannumi sugkinevw Sugkineo sugkleivw Sugkleio sugklhronovmoß Sugkleronomos sugkoinwnevw Sugkoinoneo sugkoinwnovß Sugkoinonos sugkomivzw Sugkomizo sugkrivnw Sugkrino sugkuriva Sugkuria sugkuvptw Sugkupto sukavminoß Sukaminos sukh' Suke sukofantevw Sukophanteo sukomoreva Sukomoraia su'kon Sukon sulagwgevw Sulagogeo sulavw Sulao sullalevw Sullaleo sullambavnw Sullambano sullevgw Sullego sullogivzomai Sullogizomai sullupevw Sullupeo sumbaivnw Sumbaino sumbasileuvw Sumbasileuo sumbavllw Sumballo sumbibavzw Sumbibazo sumbouleuvw Sumbouleuo sumbouvlion Sumboulion Sumewvn Sumeon sumfevrw Sumphero sumfulevthß Sumphuletes sumfuvw Sumphuo sumfwnevw Sumphoneo sumfwniva Sumphonia sumfwvnhsiß Sumphonesis summaqhthvß Summathetes summarturevw Summartureo summerivzw Summerizomai summevtocoß Summetochos summimhthvß Summimetes summorfivzw Summorphos summorfovw Summorphoo sumpaqevw Sumpatheo sumpaqhvß Sumpathes sumparagivnomai Sumparaginomai sumparakalevw Sumparakaleo sumparalambavnw Sumparalambano sumparamevnw Sumparameno sumpavreimi Sumpareimi sumpavscw Sumpascho sumperilambavnw Sumperilambano sumpevmpw Sumpempo sumpivnw Sumpino sumplhrovw Sumpleroo sumpnivgw Sumpnigo sumpolivthß Sumpolites sumporeuvomai Sumporeuomai sumpovsion Sumposion sumpresbuvteroß Sumpresbuteros sumyhfivzw Sumpsephizo sunagwghv Sunagoge sunagwnivzomai Sunagonizomai sunaicmavlwtoß Sunaichmalotos sunaivrw Sunairo sunakolouqevw Sunakoloutheo sunalivzw Sunalizo sunanabaivnw Sunanabaino sunanamivgnumi Sunanamignumi sunanapauvomai Sunanapauomai sunanavkeimai Sunanakeimai sunantavw Sunantao sunantilambavnomai Sunantilambanomai sunapavgw Sunapago sunapoqnh/vskw Sunapothnesko sunapostevllw Sunapostello sunapovllumi Sunapollumi sunaqlevw Sunathleo sunaqroivzw Sunathroizo sunarmologevw Sunarmologeo sunarpavzw Sunarpazo sunauxavnw Sunauxano sunavgw Sunago sunavnthsiß Sunantesis sundevw Sundeo sundoxavzw Sundoxazo sundromhv Sundrome sunefivsthmi Sunephistemi sunegeivrw Sunegeiro sunei'don Suneido suneisevrcomai Suneiserchomai suneivdhsiß Suneidesis suneklektovß Suneklektos sunelauvnw Sunelauno sunepimarturevw Sunepimartureo sunepitivqhmi Sunepomai sunergevw Sunergeo sunergovß Sunergos sunesqivw Sunesthio sunetovß Sunetos suneudokevw Suneudokeo suneuwcevomai Suneuocheo sunevcw Sunecho sunevdrion Sunedrion sunevkdhmoß Sunekdemos sunevrcomai Sunerchomai sunhlikiwvthß Sunelikiotes sunhvdomai Sunedomai sunhvqeia Sunetheia sunivhmi Suniemi sunivsthmi Sunistao sunochv Sunoche sunodeuvw Sunodeuo sunodiva Sunodia sunoikodomevw Sunoikodomeo sunomilevw Sunomileo sunomorevw Sunomoreo sunqavptw Sunthapto sunqlavw Sunthlao sunqlivbw Sunthlibo sunqruvptw Sunthrupto suntavssw Suntasso suntelevw Sunteleo suntevleia Sunteleia suntevmnw Suntemno sunthrevw Suntereo suntivqhmi Suntithemai suntovmoß Suntomos suntrevcw Suntrecho suntrivbw Suntribo suntugcavnw Suntugchano Suntuvch Suntuche sunupokrivnomai Sunupokrinomai sunupourgevw Sunupourgeo sunwdivnw Sunodino sunwmosiva Sunomosia Suravkousai Surakousai Suriva Suria Surofoinivkissa Surophoinissa suschmativzw Suschematizo susparavssw Susparasso sustasiasthvß Sustasiastes sustatikovß Sustatikos sustaurovw Sustauroo sustenavzw Sustenazo sustevllw Sustello sustoicevw Sustoicheo sustratiwvthß Sustratiotes sustrevfw Sustrepho sustrofhv Sustrophe suv Su suvgcusiß Sugchusis suvmbouloß Sumboulos suvmfhmi Sumphemi suvmfutoß Sumphutos suvmfwnoß Sumphonos suvmyucoß Sumpsuchos suvn Sun suvndesmoß Sundesmos suvndouloß Sundoulos suvneimi Suneimi suvneimi Suneimi suvnesiß Sunesis suvnoida Sunoikeo suvntrimma Suntrimma suvntrofoß Suntrophos Suvroß Suros Suvrtiß Surtis suvrw Suro suvsshmon Sussemon suvsswmoß Sussomos suvzugoß Suzugos suzavw Suzao suzeuvgnumi Suzeugnumi suzhtevw Suzeteo suzhththvß Suzetetes suzhvthsiß Suzetesis suzwopoievw Suzoopoieo sw/vzw Sozo swfronevw Sophroneo swfronismovß Sophronismos swfronivzw Sophronizo swfrosuvnh Sophrosune swfrovnwß Sophronos sw'ma Soma swmatikovß Somatikos swmatikw'ß Somatikos swreuvw Soreuo Swsivpatroß Sosipatros Swsqevnhß Sosthenes swthriva Soteria swthvr Soter swthvrioß Soterion swvfrwn Sophron Swvpatroß Sopatros