9 Il eut de Hodesch, sa femme: Jobab, Tsibja, M├ęscha, Malcam,