15 Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot,

References for Luke 6:15