Luke 6:15 NIV

15 Matthew,1 Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot,

References for Luke 6:15