Jeremiah 48:22 NCV

22 Dibon, Nebo, and Beth Diblathaim;