Joshua 21:36 NCV

36 The tribe of Reuben gave them Bezer, Jahaz,