Nehemiah 10:16 NIV

16 Adonijah, Bigvai, Adin,

References for Nehemiah 10:16