Nehemiah 10:23 NIV

23 Hoshea, Hananiah,1 Hasshub,

References for Nehemiah 10:23