Nehemiah 12:32 NIV

32 Hoshaiah and half the leaders of Judah followed them,