Matthew 13:29 NLT

29 “‘No,’ he replied, ‘you’ll uproot the wheat if you do.