Matthew 13:29 NLT

29 "He replied, 'No, you'll hurt the wheat if you do.