31 Of the descendants of Harim: Eliezer, Isshijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon,