8 Moses also said to Korah, “Now listen, you Levites!