Parallel Bible results for 1 Kronieken 17:1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Kronieken 17:1

SVV 1 Het geschiedde nu, als David in zijn huis woonde, dat David tot Nathan, den profeet, zeide: Zie, ik woon in een cederen huis, maar de ark des verbonds des HEEREN onder gordijnen. NIV 1 After David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in a palace of cedar, while the ark of the covenant of the LORD is under a tent."