Parallel Bible results for 1 Timotheüs 1:3-7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 1:3-7

SVV 3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; NIV 3 As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer SVV 4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. NIV 4 nor to devote themselves to myths and endless genealogies. These promote controversies rather than God's work--which is by faith. SVV 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. NIV 5 The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. SVV 6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; NIV 6 Some have wandered away from these and turned to meaningless talk. SVV 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. NIV 7 They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm.