Parallel Bible results for 2 Kronieken 33:10-11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Kronieken 33:10-11

SVV 10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. NIV 10 The LORD spoke to Manasseh and his people, but they paid no attention. SVV 11 Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrie had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel. NIV 11 So the LORD brought against them the army commanders of the king of Assyria, who took Manasseh prisoner, put a hook in his nose, bound him with bronze shackles and took him to Babylon.